İBRANİLER KİMDİR ?

Kimdir? Mehmet Selçuk 6 Aralık 2020

İbrani kelime anlamı olarak ‘ırmağı aşan ‘anlamına gelmektedir. Doğu Akdeniz’de bir Uygarlık olan İbraniler olup Sami asıllı topluluklardan oluşturmaktadır. Hz. Musa döneminde önderliğinde birleşerek Mezopotamya ve Mısır çevresinde bulunan İbrani halkı siyasi birliklerini Filistin’de kurmuşlardır.

Tarihçe

İbraniler ‘in başkenti Kudüs’tür. Kudüs bildiğimiz üç büyük din için önem arz etmekle birlikte geçmişten günümüze pek çok mücadeleye sahne olmuştur. Hz. Musa zamanında siyasi birliklerini kurmuşlarsa da asıl gerçek krallık dönemi Hz. Davut zamanında oluşturulmuştur. Hz. Süleyman döneminde devlet Yahudi (Yuda ) ve İsrail şeklinde 2’ye ayrılmıştır. Bu dönemde Süleyman Mabedi inşa edilmiştir.MÖ.722 yılında İsraillere Asurlular , MÖ.587 yılında Yahudilere ise Babillere son vermiştir.

İlk Çağ’da semavi dinlere inananlar gördükleri baskı sebebiyle göç etmişlerdir. Yahudi sürgünleri ve İlk Hristiyanların Roma baskısından kaçmaları buna örnektir. Romanlılara karşı direnenlerin Filistin’e dönmelerinin yasaklanması üzerine dünyanın dört bir yanına Yahudi göçleri yaşanmıştır.Mö.587’de Babil Hükümdarı 2.Nabukadnezar, Yahudileri sürgün etmiştir. Pers Kralı Kiros Yahudilere dönüş izni vermiştir. Yahudiler, Roma yönetimine karşı isyan etmesi sebebiyle göç ettirmişlerdir.

Genel Özellikleri

  • Tarihte ilk tek tanrılı dine inanan toplumdur.
  • Kudüs ve çevresi Yahudi halkı için Arz-ı Mevud’dur .Bu inanca göre Kudüs ve çevresi , Yahudilere Tanrı tarafından vadedilmiştir.
  • Dünyanın çeşitli yerlerine dağılan Yahudi halkı dinlerini ulusallaştırmıştır. Museviliğin sadece kendilerine geldiğine inanarak kendilerini diğer toplumlardan üstün kabul etmişlerdir.
  • İbraniler ‘in kutsal kitabı Tevrat, Tanrıları Yehova , din adamları Haham, ibadet yerleri ise Havra ya da Sinagog’tur. Yahudilerin kutsal kitapları için Hristiyanlar Eski Ahit(Ahd-i Atik)’tir. Tevrat’ın esaslarını içeren “On Emir” ile ilahi kökenli ilk hukuk kuralları görülmeye başlanmıştır.
  • 1492’de İspanya’da bulunan Yahudiler, Hristiyanlar tarafından baskı görmüşlerdir. Yahudiler bu yüzden Osmanlı Padişahın 2.Beyazıt’tan yardım istemiş ,Osmanlı da Yahudileri kurtarmış , İzmir ve Selanik’e yerleştirmiştir. Sözü edilen Yahudi nüfus , Kanuni Sultan Süleyman ve 1.Ahmet zamanında da destek görmüştür.
  • Hitlerden kaçan bazı Yahudi bilim adamları , Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’ye sığınmıştır.
  • Kudüs şehrini Yahudiler tarafından kurulmuş ve başkent yapılmıştır. Yahudiler , bu toprakların kendilerine Tanrı tarafından verildiğine inanmıştır. Hristiyanlık ilk defa Kudüs’te doğduğu için Hristiyanlar için de Kutsal’dır.

#ibraniler #Türkçe tarih dersleri sitesi
Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler